U

Start » Advenicas nyemission fulltecknad handel på First North Premier inleds den 18 september 2014

Advenicas nyemission fulltecknad handel på First North Premier inleds den 18 september 2014

Advenica AB:s (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) erbjudande till allmänheten i Sverige och institutionella investerare att teckna nya aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) har nu avslutats. Erbjudandet fulltecknades, vilket innebär att Bolaget tillförs  49 999 995 kronor, före transaktionskostnader. Bolagets aktie handlas från och med den 18 september 2014 på NASDAQ OMX First North Premier (”First North Premier”).

Sammanlagt har 2 960 526 aktier tecknats i Erbjudandet, varigenom Bolaget tillförs motsvarande 49 999 995 kronor, före emissionskostnader. Antalet aktier i Bolaget uppgår därmed (efter att emissionen registrerats) till 12 630 444. Bolagets aktiekapital ökar med 370 065,75 kronor till 1 578 805,50 kronor.

Genom Erbjudandet tillförs Advenica över 1 100 nya aktieägare. Bera Elteknik O.E.L. AB, ett bolag kontrollerat av familjen Linde, har åtagit sig att tillfälligt låna ut det antal aktier som krävs för att underlätta leverans till investerarna.

Advenica har erhållit godkännande för listning av Bolagets aktie på First North Premier, och första dag för handel är den 18 september 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Andreas Linde, verkställande direktör, tel: 0708 38 66 71
Lars Grönberg, styrelseordförande, tel: 0707 27 54 55

För mer information om Advenica, vänligen se; www.advenica.com

Ovanstående information är sådan information som Advenica AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 19.00 den 10 september 2014.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Advenica. Emissionen riktar sig inte, direkt eller indirekt, till investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Advenica har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Advenica överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och
säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid
informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer
och system med höga säkerhetskrav. Cybersäkert på ett enkelt sätt. Läs mer på: www.advenica.
com

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.