U

Start » Advenica offentliggör prospekt

Advenica offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Det prospekt som styrelsen för Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Advenicas aktieägare om cirka 27,6 MSEK (”Företrädesemissionen”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt
Det prospekt som Advenica har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från Advenica och Erik Penser Bank samt kommer hållas tillgängliga på Advenicas webbplats (www.advenica.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). En sammanfattande folder kommer att sändas per post till Advenicas direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Advenica erhöll en (1) teckningsrätt per befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 17 juni 2020.
  • Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Advenica.
  • Teckningskursen är 2,50 SEK per aktie.
  • Advenica tillförs vid full teckning i Företrädesemissionen cirka 27,6 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning av aktier sker under perioden 22 juni – 6 juli 2020.
  • Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Premier Growth Market sker under perioden 22 juni – 2 juli 2020. Teckningsrätter som inte utnyttjas eller säljs blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
  • Handel med Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market från och med 22 juni fram till omvandling av BTA till stamaktier, vilket beräknas ske omkring vecka 31, 2020.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare om cirka 16,7 MSEK, motsvarande cirka 60,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver erhållit emissionsgarantier från en befintlig aktieägare och externa investerare om cirka 11,0 MSEK, motsvarande cirka 39,7 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt uppgår teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier till cirka 27,6 MSEK, motsvarande 100,0 procent av Företrädesemissionen.

För möjliggörande av ytterligare kapitaltillskott och ökad spridning i Bolagets aktie är styrelsen i Advenica bemyndigad att, vid överteckning i Företrädesemissionen, besluta om nyemission av ytterligare maximalt 1 500 000 aktier till samma emissionskurs som i Företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsoption). Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 3,8 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Advenica i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Bengtsson, VD och koncernchef Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020 kl. 11.40.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Advenica. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Advenica kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Advenica nu offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Advenica har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.