U

Start » Advenica offentliggör prospekt och ny information som återfinns i prospektet

Advenica offentliggör prospekt och ny information som återfinns i prospektet

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. 

Prospektet, med anledning av Advenica AB (publ):s (”Advenica” eller ”Bolaget”) tidigare meddelade företrädesemission, har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt och anmälningssedlar finns nu tillgängliga på Advenicas hemsida (www.advenica.com) samt på Erik Penser Bank AB:s hemsida (www.penser.se).

I prospektet framgår ny information avseende Advenicas finansiella mål. Advenicas styrelse har beslutat om följande långsiktiga finansiella mål:

  • Bolagets omsättning år 2020 ska uppgå till minst 200 MSEK.
  • Målet den närmsta tre-årsperioden är att en betydande andel av Bolagets försäljning ska härröra från områden utanför National Security och från kunder utanför Sverige.

Prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se eller per post på adress Erik Penser Bank AB, Emissionsavdelningen/Advenica, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Tidplan för nyemissionen i korthet:  
Teckningstid:                      8–22 maj 2017
Handel i teckningsrätter:    8–18 maj 2017 

Finansiell och legal rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Advenica i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017 kl.17.00.

Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB och nås på +46 (0)8 463 8000, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.