U

Start » Advenica har lämnat in ansökan om notering vid First North Premier: Offentliggörande av tilläggsprospekt

Advenica har lämnat in ansökan om notering vid First North Premier: Offentliggörande av tilläggsprospekt

Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) har den 27 augusti 2014 lämnat in en ansökan om att bolagets aktier ska listas på NASDAQ OMX First North Premier. Ett beslut från NASDAQ OMX väntas inom kort och, förutsatt att utfallet är positivt samt att spridningskravet för First North Premier uppfylls, beräknas handeln i Bolagets aktier att påbörjas omkring den 12 september 2014.

Detta pressmedelande ska ses som ett förtydligande av den information som lämnades i det prospekt som offentliggjordes av Advenica den 15 augusti 2014, där det gick att utläsa att NASDAQ OMX har beslutat att godkänna Bolaget för notering på First North Premier.

Mot bakgrund av ovanstående har ett tilläggsprospekt upprättats. Tilläggsprospektet offentliggörs idag och hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.advenica.com, samt på Evlis hemsida, www.evli.com. Tilläggsprospektet kan också beställas från Advenica på telefon 046 38 60 50 samt hålls tillgängliga på bolagets kontor, Stora Råby Byaväg 88, Lund.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Linde, verkställande direktör, tel: 0708 38 66 71
Lars Grönberg, styrelseordförande, tel: 0707 27 54 55
 
Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Advenica. Emissionen riktar sig inte, direkt eller indirekt, till investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Advenica har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Advenica överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och
säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid
informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer
och system med höga säkerhetskrav. Cybersäkert på ett enkelt sätt. Läs mer på: www.advenica.
com

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.