U

Start » Advenica genomför företrädesemission om 25,9 Mkr och senarelägger offentliggörande av bokslutskommuniké

Advenica genomför företrädesemission om 25,9 Mkr och senarelägger offentliggörande av bokslutskommuniké

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Styrelsen i Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission om högst 25 892 410,20 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera fortsatt expansion av verksamheten och marknadssatsningar. Enligt villkoren i Företrädesemissionen berättigar en (1) befintlig aktie i Advenica till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier till en teckningskurs om 4,10 kronor per aktie. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 3 januari 2019. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Advenica beslutat att senarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2018 till den 28 februari 2019.

Sammanfattning

  • Innehav av fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier i Advenica.
  • Teckningskursen är 4,10 kronor per aktie.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Advenica högst cirka 25,9 Mkr före emissionskostnader.
  • Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 8 januari 2019.
  • Teckning i Företrädesemissionen ska ske under perioden 10 – 24 januari 2019.
  • Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv

Advenica tillhandahåller säkerhetslösningar som på ett effektivt sätt skyddar samhällets mest kritiska verksamheter. Bolaget har sedan lång tid tillbaka levererat säkerhetslösningar till försvaret och försvarsrelaterade myndigheter i Sverige inom ramen för affärsområdet National Security. Sedan tre år tillbaka har Advenica etablerat affärsområdet Enterprise Solutions och satsat på att etablera sig inom kritisk infrastruktur där det finns ett påtagligt behov av att öka IT-säkerheten. Satsningen har fallit väl ut och flera stora aktörer inom energiproduktion och distribution har valt produkter och tjänster från Advenica. Hittills har genomförda leveranser främst avsett förstudier, pilotinstallationer och mindre beställningar. Bolaget bedömer dock att det finns goda förutsättningar för större leveranser under de kommande åren

För att ytterligare bredda verksamheten har Advenica expanderat internationellt med närvaro i Finland och Österrike. Den internationella satsningen begränsar sig inte till Finland och Österrike utan inkluderar också kunder i andra europeiska länder. Den internationella satsningen har fallit väl ut och under de nio första månaderna 2018 steg de internationella intäkterna från ca 4,4 Mkr till 12,3 Mkr. Även bland de internationella kunderna finns förutsättningar att erhålla större beställningar.

Tack vare en lyckad breddning av verksamheten har Advenica lagt grunden för fortsatt tillväxt och lönsamhet. De satsningar som genomförts har dock krävt att Bolaget har behövt öka sin leveranskapacitet genom nyanställningar samtidigt som kundprocesserna är långa. Kunderna inom affärsområdet Enterprise Solutions vill vanligtvis genomföra inledande studier och pilotinstallationer innan större beställningar läggs. Vidare efterfrågar numera dessa kunder i större utsträckning s k SaaS-lösningar (Software as a Service) som möjliggör långsiktigt återkommande intäkter för Advenica men innebär lägre initiala intäkter, vilket innebär ett ökat behov av rörelsekapital i närtid.

Expansionen inom Enterprise Solutions och internationellt har ökat Bolagets kostnader samtidigt som det tagit längre tid än förväntat att erhålla större beställningar, vilket resulterat i ett ökat kapitalbehov. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma.

Villkor i sammandrag

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie i Advenica berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier till en teckningskurs om 4,10 kronor per aktie. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst 789 402,75 kronor till 2 762 909,625 kronor och antalet aktier med högst 6 315 222 aktier till 22 103 277 aktier.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 8 januari 2019. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 10 januari 2019 till och med den 24 januari 2019.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Premier från och med den 10 januari 2019 till och med den 22 januari 2019.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av, och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtagande. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata ska tilldelning ske genom lottning.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 3 januari 2019. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Teckningsåtagande och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till 65,4 procent av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare. Därutöver har Advenica ingått garantiåtagande med störste aktieägaren, Bera Holding AB, samt befintliga aktieägaren Fredrik Rapp om sammanlagt 9,0 Mkr motsvarande 34,6 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen fullt ut av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Advenica 25 892 410,20 kronor före emissionskostnader.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

3 januari 2019                   Extra bolagsstämma

4 januari 2019                   Sista dag för handel med Advenicas aktier inklusive teckningsrätter

7 januari 2019                   Första dag för handel med Advenicas aktier exklusive teckningsrätter

8 januari 2019                   Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen

10 – 24 januari 2019        Teckningsperiod

10 – 22 januari 2019        Handel i teckningsrätter

28 januari 2019                Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Advenica kommer att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen som kommer att offentliggöras före teckningsperioden inleds.

Senareläggning av offentliggörande av bokslutskommuniké för 2018

Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Advenica beslutat att bokslutskommunikén för 2018 kommer att offentliggöras den 28 februari 2019 istället för den 15 februari 2019 som tidigare planerats.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Advenica i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2018 kl. 08:45.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Advenica. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Advenica kommer endast att ske genom det prospekt som Advenica beräknar kunna offentliggöra före teckningsperioden inleds. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Advenicas aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Advenica anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Advenica inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Advenica gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.