U

Start » Advenica genomför en riktad nyemission om cirka 26,3 MSEK

Advenica genomför en riktad nyemission om cirka 26,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 april 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader, genom nyemission av 3 500 000 aktier till en teckningskurs om 7,50 kronor per aktie (”Nyemissionen”).

Tecknaren i Nyemissionen utgörs av den befintliga aktieägaren Fredrik Rapp. Efter Nyemissionen kommer Fredrik Rapps innehav att uppgå till totalt 7 408 215 aktier (motsvarande cirka 20,2 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget).

Advenica avser att huvudsakligen använda emissionslikviden från Nyemissionen till fortsatta tillväxtsatsningar.

”Advenica befinner sig i ett intressant läge där vi upplever ett ökande intresse för våra produkter inom såväl kritisk infrastruktur som försvarsrelaterade tillämpningar. Eftersom krypterings- och säkerhetslösningar är kritiska för våra kunder blir upphandlingsprocesserna ofta långa. Den rådande situationen med covid-19 har gjort att det har varit svårt att ha fysiska möten med kunderna, vilket är centralt när det gäller säkerhetslösningar med högsta skyddsklass. Vi ser nu att marknaden börjar normaliseras och kapitalet från Nyemissionen stärker vår finansiella ställning och gör att vi är väl positionerade att tillvarata ett uppdämt behov av krypterings- och säkerhetslösningar. Nyemissionen innebär att Fredrik Rapps engagemang som ägare i Bolaget ökar, vilket jag ser som en viktig validering av vår verksamhet. Fredrik Rapp har stor erfarenhet som investerare och företagsbyggare inom IT-säkerhetsområdet”, säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

Nyemissionen omfattar 3 500 000 nya aktier till en teckningskurs om 7,50 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen har bestämts av Bolagets styrelse efter förhandling med tecknaren.
Teckningskursen om 7,50 kronor per aktie är i linje med den volymviktade kursen under de 30 senaste handelsdagarna som uppgick till 7,42 kronor. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för en befintlig aktieägare och välrenommerad långsiktig investerare att ta en position som en väsentlig ägare i Bolaget vilket styrelsen bedömer vara till gagn för såväl Bolaget som dess ägare. Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital till en lägre kostnad och genom en snabbare process jämfört med en företrädesemission. Styrelsen menar att dessa omständigheter sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på de beslutade villkoren.

Genom Nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster i Bolaget att öka med
3 500 000 från 33 154 915 till 36 654 915. Aktiekapitalet kommer att öka med 437 500 kronor från 4 144 364,375 kronor till 4 581 864,375 kronor. Nyemissionen, enligt bemyndigandet från årsstämman 29 april 2021, medför en utspädning för existerande ägare om cirka 9,55 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter emissionsbeslutet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2021 kl. 20.55.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.