U

Start » Advenica: Bokslutskommuniké 2019

Advenica: Bokslutskommuniké 2019

Ett omvälvande, utvecklande och framgångsrikt år

1 oktober – 31 december 2019

 • Omsättningen uppgick till 27,7 (12,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,1 (-16,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,4 (-15,5) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 (-8,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick före och efter utspädning till -0,24 (-0,98) SEK.

1 januari – 31 december 2019

 • Omsättningen uppgick till 75,5 (59,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -24,7 (-48,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -43,0 (-48,0) MSEK .
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,4 (-40,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick före och efter utspädning till -1,95 (-3,04) SEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

VD har ordet

Under 2019 vände Advenica turbulens till framsteg på alla fronter. Organisationsförändringar och nya strukturer till trots var försäljningsarbetet kraftfullt. Fjärde kvartalet 2019 präglades av ytterligare affärer, utveckling och leveranser. Omsättningen i kvartalet uppgick till 27,7 (12,4) MSEK och för helåret 2019 till 75,5 (59,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,1 (-16,1) MSEK och för helåret 2019 till -24,7 (-48,6). 

Kapitaltillskottet från företrädesemissionen i början av 2019 gav Advenica resurser att vidareutvecklas. Med en koncentrerad ledningsgrupp, en enhetlig försäljningsorganisation och ett övergripande Product Center blev verksamheten alltmer fokuserad, samordnad och effektiv. 

När 2019 nu summeras har resultatet förbättrats från två håll. Omsättningen ökade med över 25 procent samtidigt som rörelsekostnaderna sjönk jämfört med föregående år – tydliga tecken på att Advenica är på rätt väg. Kostnadsmassan ökade visserligen något under fjärde kvartalet. Detta tillskrivs att Bolaget rekryterade för att kunna leverera historiskt många omfattande projekt samtidigt – och dessutom arbeta med nya betalda utvecklingsprojekt. 

Alla länder där Advenica har etablerat sig utvecklades väl under året. I Sverige kunde Bolaget under första halvåret rapportera ordrar på totalt cirka 64 MSEK. Avtalet med ett av landets större energibolag var en genombrottsaffär som positionerade Advenica som en viktig säkerhetsleverantör till verksamheter inom kritisk infrastruktur. I både Finland och Österrike ökade ordervolymen med 100 procent under året. Finska myndigheter lade beställningar på totalt cirka 17,8 MSEK och flera prestigefyllda österrikiska avtal tecknades, värda totalt cirka 6 MSEK. Ännu en glädjande nyhet under hösten var att Advenicas datadioder erhöll nationell säkerhetsackreditering även i Österrike. 

Försäljningstrycket fortsatte under fjärde kvartalet. I december lade en svensk myndighet en order värd cirka 6,5 MSEK med leverans under sista kvartalet 2019 och under 2020. Insatserna ledde också till att nya utvecklingsuppdrag erhölls efter årsskiftet med Försvarets materielverk (FMV) och en svensk myndighet. Dessa ordrar uppgick till totalt cirka 15,4 MSEK med leverans till och med 2021. Ett nytt strategiskt partnerskap slöts med Dell Technologies, initierat från finskt håll. Enligt Advenicas strategi om att bredda säljytan genom starka samarbeten inleddes även partnerskap med OPSWAT och Nixu under våren 2019.

2019 års vändning speglar att det behov av avancerade säkerhetslösningar, som vi sedan länge identifierat, nu på allvar omsätts i verkliga affärer. Det är tydligt att NIS-direktivet och svenska säkerhetsskyddslagen driver på marknaden och stadigt ökar medvetandegraden hos aktörer som levererar samhällsviktiga tjänster. Ett exempel är att kunder som tidigare köpte ett par, tre datadioder, återkommer och dubblar eller tredubblar inköpen för att implementera Advenicas datadioder inom nya områden.

Internt fokuserar vi på att öka effektiviteten i Advenicas tjänste- och produktutveckling. Med utgångspunkt från våra befintliga produkter och tjänster kan vi erbjuda alltmer standardiserade lösningar, vilket minskar behovet av fullt ut skräddarsydda leveranser. Därmed ökar skalbarheten i våra affärer. 

Jag är trygg i att jag tillsammans med mina medarbetare fortsatt kommer att bevisa Advenicas betydande värde.

Malmö 28 februari

Marie Bengtsson
VD och Koncernchef Advenica

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Bengtsson, VD och Koncernchef Advenica AB, +46 (0)703 86 00 32, marie.bengtsson@advenica.com 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08.45.
 

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.