U

Start » Advenica: Bokslutskommuniké 2014

Advenica: Bokslutskommuniké 2014

Sammanfattning för helåret 2014:

  • Omsättning 38,0 (30,1) MSEK.
  • Rörelseresultat (EBIT) -11,6 (-7,0) MSEK.
  • Resultat efter skatt -9,7 (-5,7) MSEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,1 (-9,2) MSEK.
  • Resultat efter skatt per aktie (före och efter utspädning) -0,77 (-5,77) SEK.

Fortsatt fokus på stark tillväxt för Advenica

Under helåret 2014 ökade omsättning med 26 %. Siktet var inställt på en högre omsättning, men p.g.a. komplexa avtalsförhandlingar försköts några affärer till 2015. Glädjande nog kan vi konstatera att vi i januari slöt ett flerårsavtal med FMV för perioden 2015-2017 till ett värde av 18 MSEK med en option på tilläggsbeställningar om ytterligare 38,4 MSEK.

2014 kännetecknades av företagets höga ambitioner att expandera och utöka utbudet av cybersäkerhetslösningar till existerande och nya kunder i såväl Sverige som EU. Vi har under året lagt mycket tid och resurser på vår fortsatta produktutveckling, i syfte att öka vår konkurrenskraft och skapa en position som marknadsledande leverantör av avancerade cybersäkerhetslösningar inom utvalda marknader i offentlig och privat sektor. Förutom kundfokus på nationell säkerhet, fokuserar vi främst vår marknadsbearbetning och produktutveckling mot områden såsom Kritisk Infrastruktur, Hälso-och Sjukvård samt Myndigheter.

Advenicas börsintroduktion på NASDAQ OMX First North Premier i september var en betydelsefull händelse och milstolpe under året. I och med denna händelse har vi stärkt vår kassa vilket har skapat en finansiell stabilitet i bolaget.

Ett flertal viktiga partneravtal tecknades under 2014 och början på 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Linde, VD, 070-838 66 71, andreas.linde@advenica.com
Marie Bengtsson, CFO, 070-386 00 32, marie.bengtsson@advenica.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 januari 2015 kl. 08.00.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com.

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.